Infinite Community Fund

Supporting Local Charities and Communities

Cefnogi Elusennau a Chymunedau Lleol

As part of our partnership with Rhondda Cynon Taff Council, we are offering grants to community groups and charitable causes within 5km of our Local Energy Centre at Nant Y Gwyddon in Pentre, Gelli. This includes the communities of Pentre, Treorchy, Tonypandy, Ferndale, Tylorstown, Ynyshir and Maerdy.

Fel rhan o’n partneriaeth â Chyngor Rhondda Cynon Taf, rydym yn cynnig grantiau i grwpiau cymunedol ac achosion elusennol o fewn 5 cilomedr i’n Canolfan Ynni Lleol yn Nant y Gwyddon, Pentre, Gelli. Mae hyn yn cynnwys cymunedau Pentre, Treorci, Tonypandy, Glynrhedynog, Pendyrus, Ynyshir a Maerdy.

Wind turbine at Nant Y Gwyddon Local Energy Centre (under construction in 2023) Tyrbin gwynt yng Nghanolfan Ynni Leol Nant y Gwyddon (yn cael ei adeiladu yn 2023)

Six Local Energy Centres (LEC) were developed and managed by Infinite and funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government, and Infinite’s funding partner Albion Community Power.

Cafodd chwe Canolfan Ynni Leol eu datblygu a’u rheoli gan Infinite a’u hariannu gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru, a phartner cyllido Infinite, Albion Community Power.

A grant of £500 per applicant is available to qualifying projects and organisations, with up to two bidding rounds annually. Application deadlines are 31st March and 31st October each year.

Mae grant o £500 yr ymgeisydd ar gael i brosiectau a sefydliadau cymwys, gyda hyd at ddwy rownd ymgeisio yn flynyddol. Y dyddiadau cau ar gyfer ceisiadau yw 31 Mawrth a 31 Hydref bob blwyddyn.

To learn more about the application process and the terms and conditions, please click on the links below.

I ddysgu mwy am y broses ymgeisio a’r telerau ac amodau, cliciwch ar y dolenni isod.

Application form/Ffurflen gais

Application Guidance/Canllawiau ar geisiadau

For any queries or questions contact hello@infiniterenewables.com or call the office on 01656 644 477

Am unrhyw ymholiadau neu gwestiynau cysylltwch â hello@infiniterenewables.com neu ffoniwch y swyddfa ar

01656 644 477